Regulamin rezerwacji w Studio W 19
Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji oraz zasady
wynajmowania powierzchni w “Studio W19” .
§1.) Zgłoszenia rezerwacyjnego usługi można dokonać na stronie www.studiow19.orakon.pl
§2.) Najemca po podaniu niezbędnych danych , wybraniu terminu , wariantu usługi oraz czasu
trwania usługi oczekuje na zaakceptowanie rezerwacji.
Informacja o zaakceptowaniu rezerwacji zostanie zgłoszona Najemcy pocztą elektroniczną.
Rezerwacja jest nieaktywna w przypadku nie potwierdzenia jej przez Wynajmującego.
§3.) Obliczenie opłaty za usługę następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania
rezerwacji Cennikiem dostępnym na stronie internetowej.
§4.) Za zamówione usługi lub produkty dodatkowe, nieobjęte rezerwacją, Najemca reguluje
należności na miejscu.
§5.) Wynajmujący zastrzega prawo anulowania, zmiany lub zaproponowania innego terminu
rezerwacji – w porozumieniu z Wynajmującym, w przypadku zaistnienia przyczyn od niego
niezależnych.
§6.) Anulowanie rezerwacji jest możliwe poprzez skorzystanie z linka umieszczony w mailu
informującym o akceptacji rezerwacji.
§7.) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z przerwaniem, z
przyczyn niezależnych od Wynajmującego, dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.).
§8.) Palenie tytoniu na terenie obiektu jest niedozwolone.
§9.) Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody na osobie lub mieniu,
powstałe z jego winy.
§10.) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu powstałe bez
jego winy.
§11.) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne pozostawione na terenie
obiektu.
§12.) Każdy Najemca odpowiada za higienę i czystość pracy w obszarze wynajętej przestrzeni.
§13.) Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.
§14.) W wynajętej przestrzeni może przebywać Najemca oraz klient.
§15.) Zabrania się przebywania na przestrzeni tatuatorskiej osób trzecich.
§16.) Zabrania się podnajmowania wynajętej przestrzeni osobom trzecim.
§17.) Za szkody wyrządzone przez Najemcę naliczone będzie obciążenie równe wartości pokryciu
szkody lub wartości uszkodzonego mienia.
§18.) Korzystanie z przestrzeni możliwe jest tylko w godzinach otwarcia StudiaW19 tj.9-21.